• බැනරය
  • බැනරය
  • ගැන
  • ගැන

ගැන අප

  • අලූත් දෙයක් සමාගම මෙම මාර්ගය 12 වසරේ ඇති, අපි ම කර්මාන්ත ශාලාව 60 කම්කරුවන්, 10000m2 වැඩමුළුව, ඇමුණුම් ක්ෂේත්රයේ පළපුරුද්ද 12years, ISO9001 සුරක්ෂිතභාවය සහතික, වගකිව යුතු අලෙවි කණ්ඩායම, පාරිභෝගික අවශ්යතාව, එක පැයක් ළඟා ෂැංහයි හෝ නිංෙබෝ වරාය සඳහා ඉක්මන් ප්රතිචාර එම ආකාරය අපට ඇත ඇත ගෝලීය වටිනා පාරිභෝගිකයින් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ හා තරඟකාරී offersrvice තබා ගන්න.

නව පැමිණීම්

විශේෂාංගය නිෂ්පාදන